Presentació


L’associació EMPELT neix de l’experiència de l’organització de la consulta per l’autodeterminació  de Catalunya celebrada a Guardiola el 25 d’Abril de 2010. Davant  la resposta positiva del municipi a aquell procés – la participació dels fontrubirencs  a la consulta fou considerable -, un grup de veïns i veïnes  hem creat l’associació Empelt per mantenir viu l’esperit del 25A al  municipi, i per extensió, al Penedès.  Empelt té l’objectiu de preguntar-se sobre l’actualitat de la comarca, recollir-ne les  inquietuds i incentivar el diàleg per donar veu a tots aquells que són membres  actius del territori, i vol, així mateix, d’acord amb els seus orígens, contribuir a avançar en el camí cap a la independencia nacional. Sent aquests els objectius bàsics de l’associació, aquesta es compromet a treballar per crear un espai comarcalista (i català), participatiu i crític, a partir d’activitats diverses com taules rodones, debats, cinefòrums, recitals poètics, etc., 


Vegeu estatuts:


ESTATUTS DE L’ ASSOCIACIÓ EMPELT

Preàmbul1 - El nostre interès per contribuir al desvetllament cultural, cívic i polític de Catalunya,  estimulat per l’ambient i l’experiència viscuda  al Penedès i a Font-rubí a l’entorn de les consultes sobre la independència, ens ha portat a la creació de  l’Associació Empelt. 
2 - Apostem per  la vertebració dins aquesta associació de diferents sensibilitats i capacitats, d’ordre social, econòmic, polític i cultural per a generar accions comunes i complementàries en favor de Catalunya, del Penedès i de Font-rubí el nostre poble, en vistes a una major maduresa humana, cívica, cultural i política, dins la diversitat i la voluntat comuna de ser poble.
3 – Entenem que el diàleg i el contacte directe amb el poble, en els seus diferents nivells generacionals i associatius, ens faran descobrir un camp, tan ampli com divers, d’actuacions i la possibilitat de generar sinergies i col·laboració mútua.
4 - La nostra associació no s’identifica amb els objectius específics de cap partit polític, grup cultural o religiós als quals puguin pertànyer els nostres associats. 
5 - L’Associació Empelt insereix la seva activitat dins el moviment universal que promou  -a través d’una gran diversitat d’instàncies- el respecte per l’equilibri ecològic de la Terra i el repartiment just dels seus recursos.
6 L’Associació Empelt fa seus els principis democràtics i de justícia que han de regir les relacions entre països, grups i persones, tal com recullen les Declaracions universals a l’entorn dels Drets Humans.  
7 – Ens atorguem, doncs, els següents  estatuts que tindran el seu desglossament i concreció en un reglament de règim intern. 


CAPÍTOL I:


La denominació, els fins, naturalesa, mitjans, àmbit d’actuació  i domicili


Article 1
Amb la denominació Associació Empelt es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2

A) Fins de l’associació:
1.- Promoure i divulgar el coneixement de la història i la cultura, en especial la local i la catalana.
2.- Treballar en favor de la construcció del país a través de la reflexió, el diàleg, i l’acció, ens els aspectes ecològics, culturals, socials, polítics, cívics, econòmics, ètics i religiosos,
3.- Impulsar  la vertebració del poder ciutadà per donar veu i capacitat de decidir al poble.
4.- Acollir dins les activitats de grup,  i/o promoure com a associació, l’acció per la Independència de Catalunya.
5.- Col·laborar amb els grups, moviments ciutadans i associacions que persegueixin  les mateixes finalitats.
6.- Adoptar com a pròpia i difondre socialment l’acció basada ens els postulats de la no violència.

B) Naturalesa

1- L’Associació Empelt és independent i no s’adscriu a cap disciplina de grup polític ni religiós. 
2 - L’Associació Empelt manifesta el propòsit d’exercir el seu dret legítim a la crítica i a  l’autocrítica dins al marc del respecte i del diàleg  cívico-social i cultural que vol promoure.
3 - En queda exclòs tot ànim de lucre.
C) Mitjans:
Per a aconseguir les seves finalitats,     podrà realitzar les activitats següents: Conferències, debats, cursets, simpòsiums;  presentació i/o realització de cinema, teatre, lectures públiques; col·laboració periodística, edició de fulletons i obres diverses; excursions, visites culturals, activitats amb infants o intergeneracionals;  festivals de tipus cívic o cultural,  etc.  I la participació en les iniciatives de tot tipus cívic, cultural,  social, laboral referides sobretot al territori  que es produeixin a Font-rubí, al Penedès i a tot l’àmbit lingüístic català i a Catalunya, que s’avinguin amb les finalitats de l’associació.
D) Àmbit d’actuació:
Font-rubí, el Penedès i Catalunya i l’àmbit lingüístic català

Article 3

El domicili de l’Associació s’estableix al local “Centre Recreatiu”, antiga “Cooperativa”, i radica a l’avinguda de Catalunya, 45, de Font-rubí (Guardiola).

CAPÍTOL II


Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, s’hi adhereixin.
a) Pel que fa a les persones físiques:
1. Que tinguin capacitat d’obrar.
2. La sol·licitud d’ingrés ha d’ésser cursada per l’òrgan competent.
No obstant, els menors d’edat majors de 14 anys, poden esdevenir socis amb el consentiment dels pares o tutors. En aquest cas, disposaran de dret de vot a les assemblees generals, però no podran ésser elegits membres de la Junta Directiva.
Els menors de 14 anys no poden adquirir la condició d’associats.
b) Pel que fa a les persones jurídiques privades i públiques:
1    La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
2    Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.
3   Per a integrar-se a una associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la  Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.Article 5

L'associació Empelt podrà comptar amb el suport de persones amigues o col·laboradores, les quals, sense ostentar la condició d'associades, comparteixen l'ideari de l'Associació  i contribueixen econòmicament al sosteniment i finalitats de l'Associació amb les seves aportacions.  Aquestes persones podran assistir a les assembles de l'Associació amb veu però sense dret a vot.

Article 6

Són drets dels membres de l’associació:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l'associació.
7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part dels grups de treball.
11. Posseir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l'associació.

Article 7

Són deures dels membres de l'Associació:
1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació d'acord amb els presents estatuts i amb el Reglament de Règim Intern.
2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques o fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.
L’Assemblea podrà acordar, així mateix, l’obligació de contribuir al sosteniment de l’associació participant de forma activa en les seves activitats, la seva organització i/o el seu funcionament.
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries i del Reglament de Règim Intern.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i l’assemblea de l'associació.

Article 8

Són causes per ser donat de baixa de l'associació:
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
2. No  satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatutàries i les establertes pel Reglament de Règim Intern.
4. Promoure activitats contràries a les finalitats de l’Associació.

CAPÍTOL III
L'Assemblea General

Article 9
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.


Article 10

L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
c)  Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.
d) Acordar la dissolució de l'associació.
e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
j)      Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 11

1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels mesos compresos entre novembre i febrer ambdós inclusivament.
2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 12

1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar deu dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit o un correu electrònic adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació.
3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
4. El secretari o la secretària redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis i sòcies al local social.

Article 13

1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
2. El 10% dels associats/des poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 14

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats/des presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra).
4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.

CAPÍTOL IV

La Junta Directiva

Article 15
1.    La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació. Componen aquest òrgan el president/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
2.    L’Assemblea pot decidir el nomenament d’un/a vicepreseident/a i el nombre de vocals. En qualsevol cas,  la Junta Directiva estarà formada per entre tres i cinc socis.
3.    L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
4.    El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.
5.    Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 16

1.    Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període d’entre un any i sis mesos (un any i mig) i tres anys, sense perjudici que puguin ésser reelegits.
2.    La meitat dels membres de la Junta Directiva es renovarà cada any i mig, sense que es puguin renovar simultàniament el Secretari i el President.
3.    El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a)    mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció en el cas de les jurídiques
b)     incapacitat o inhabilitació
c)     renúncia notificada a l’òrgan de govern
d)    separació acordada per l’assemblea general
e)    qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts
4. Les vacants que es produeixin en la Junta Directivas'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 17

1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
3. Cal concretar la durada del càrrec tenint en compte que no pot ser superior a cinc anys.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
-subvencions o altres ajuts
-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 29.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 18

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 19

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 20

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 21

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

CAPÍTOL V
La presidència i la vicepresidència

Article 22
1. Són pròpies del president/a les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.
2. El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident/a , si n’hi ha,  o pel/ per la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

CAPÍTOL VI

La tresoreria i la secretaria

Article 23

El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 24

El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

CAPÍTOL VII
Les comissions o grups de treball

Article 25

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

CAPÍTOL VIII

El règim econòmic

Article 26

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 27
Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials o particulars
c) les donacions, les herències o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 28

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 29

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 30

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a.

CAPÍTOL IX
El règim disciplinari

Article 31

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el que estableixi el Reglament de Règim Intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el Reglament de Règim Intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

CAPÍTOL X

La dissolució

Article 32


L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.
Article 33
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada  sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.
5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directivasi l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.
Font-Rubí a , 15 d’octubre  de 2010

Signatures de tots els socis i sòcies fundadors